Het MKB-kredietgarantiefonds # (FGAR) ~ Investment,finance for businesses

Monday, July 29, 2019

Het MKB-kredietgarantiefonds # (FGAR)

presentatie Het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR) Algerije

1- Juridische structuur en statuten


Het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR), opgericht bij uitvoerend decreet nr. 02-373 van 6 Ramadhan 1423 dat overeenkomt met 11 november 2002 op grond van de oriëntatiewet voor het MKB, stelt de statuten van de Garantiefonds. Onder toezicht van het ministerie van Industrie en Mijnen heeft de FGAR rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie.

2- De doelstellingen van de FGAR

Het hoofddoel van de FGAR is de toegang tot bankfinanciering op middellange termijn te vergemakkelijken om het opstarten en uitbreiden van het MKB te ondersteunen, door kredietgaranties te verlenen aan commerciële banken om het financiële pakket van projecten te voltooien. bedrijven, levensvatbaar en gericht op de oprichting en / of de ontwikkeling van ondernemingen.

wetgeving Het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)


1- Uitvoerend besluit nr. 02-373 van 6 Ramadhan 1423

Overeenkomend met 11 november 2002 tot oprichting en vaststelling van de statuten van het kredietgarantiefonds voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Publicatieblad van de Algerijnse Republiek nr. 74

2- De wet op oriëntatie op het MKB

De wet op oriëntatie op het MKB

3- De oriëntatiewet inzake de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB)

4- Investment Development Act

5- De nieuwe status van FGAR

6 - Uitvoerend besluit nr. 17-193 van 16 Ramadan 1438

Missie van het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)


* Kredietgarantie verlenen aan het MKB

* Garanderen van de relays van programma's die door internationale instellingen voor het MKB zijn opgezet

* Advies en technische bijstand verlenen aan KMO's die van de Fondsgarantie genieten

* Een samenwerkingsproject aangaan met de instellingen die actief zijn in het kader van de promotie en de ontwikkeling van het MKB

* Elke actie ondernemen die gericht is op het nemen van maatregelen met betrekking tot de promotie en ondersteuning van kmo's in het kader van de garantie van investeringskredieten.

FGAR-criteria 

1- In aanmerking komende projecten van het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)

Prioriteit wordt gegeven aan KMO's met projecten om:· Productie van goederen of dienstenaanbod dat niet bestaat in Algerije.

· Het creëren van een sterke toegevoegde waarde voor vervaardigde producten.

· De vermindering van de invoer.

· Verhoogde export.

· Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die beschikbaar zijn in Algerije, terwijl de verwerking van lokale grondstoffen wordt bevorderd.

· Optimale financiering in verhouding tot het aantal gecreëerde banen.

· Rekrutering van jonge afgestudeerden van beroepstrainingscentra, technische scholen en universiteiten.

· Voltooiing van projecten in regio's met een groot overschot aan arbeidskrachten.

· De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, vooral in de nieuwe economie.

· Innovatie door technologie of knowhow.

2- Niet-subsidiabele projecten van het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)

· Projecten waarvan de financiële regelingen al profiteren van een ondersteuningsmechanisme van de overheid

· Projecten die niet voldoen aan de definities van een kmo zoals beschreven in wet nr. 17-02 van 10 januari 2017 betreffende de oriëntatiewet inzake de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

· Zijn ook uitgesloten van het toepassingsgebied van deze wet:

o Banken en financiële instellingen

o verzekeringsmaatschappijen

o beursgenoteerde bedrijven

o Makelaars in onroerend goed

o Import / export bedrijven, bedrijven die uitsluitend in de handel werken

o Elk project om oude schulden te herfinancieren

o Elk bedrijf dat schade kan toebrengen aan het milieu en / of het ecosysteem.

Dekkingsvoorwaarden van het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)

1- Dekkingsvoorwaarden

De garantie van de FGAR dekt een koers van het hoofdsaldo van het door de Bank toegekende krediet. Dit percentage wordt voor elk project vastgesteld. Dit staat vermeld in het garantiebewijs dat door de FGAR aan de Bank is afgegeven.

· Het garantietarief ligt tussen 10% en 80% van het kredietbedrag. Dit tarief wordt voor elk project berekend op basis van kosten en risico.

· Het maximale bedrag van de garantie per project is 100 miljoen AD ondersteund door Fgar Funds voor creatie- en uitbreidingsprojecten. Het maximale bedrag van 100 miljoen DA betekent de verleende garantie en niet de kosten van het project.

· De maximale garantieduur en vastgesteld op: 7 jaar voor een conventioneel investeringskrediet en 10 jaar voor een leasing.

· De verleende garantie moet noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project waarvoor het is verleend.

· De bank zal om zekerheid vragen over de activa die zijn gepland voor de projectfinanciering.

· Een gedetailleerd businessplan volgens FGAR-normen is vereist.

· De garantie wordt alleen aangeboden na analyse van het project door de FGAR.

· De belegger kan het project tegelijkertijd aan zijn bank aanbieden.

· De definitieve garantie kan alleen worden verleend na kennisgeving van de financieringsovereenkomst aan de promotor door de Bank.

2- Kosten in verband met de dekking van de garantie

· Een studiecommissie wordt door de FGAR vastgesteld voor de dekking van de studiekosten van het dossier van een bedrag van 20 000,00 DA zonder belastingen.

· Een commitment fee in de vorm van een enkele premie die jaarlijks wordt berekend op basis van het uitstaande bedrag van de garantie en in één keer betaalbaar is bij de afgifte van het garantiecertificaat, volgens de volgende vergoedingen:

o 1% per jaar van het uitstaande bedrag van de garantie voor investeringsleningen

o 0,50% van het uitstaande bedrag van de huurgarantie.Garantieaanvraagbestand door het MKB-kredietgarantiefonds (FGAR)

De investeerder moet een businessplan presenteren - businessplan - inclusief de technische en economische studie van zijn project, vergezeld van juridische documenten van het bedrijf.

De garantieclaim kan zijn: 

I - Direct aangeboden aan het hoofdkantoor van de FGAR door de promotor,

II - Per e-mail geadresseerd aan het adres van de FGAR

III - Doorgestuurd naar het FGAR e-mailadres: e-mail: info@fgar.dz
FGAR-garantieproces 

Belangrijkste stappen in de voortgang van de garantieclaim

De belangrijkste stappen zijn als volgt samen te vatten:

Stap 1: Ontmoeting met de FGAR en beknopte presentatie van uw project. Een businessplan ontwikkeld volgens FGAR-vereisten wordt gevraagd.

Stap 2: De FGAR stuurt u een bevestigingsbrief.

Stap 3: Analyse van het businessplan en andere documenten.

4e stap: vergadering van de Commitments Committee van de FGAR voor de goedkeuring van het dossier.

Stap 5: Levering van een garantieverklaring door de FGAR aan de KMO die een principeakkoord vormt in afwachting van de kennisgeving van de financieringsovereenkomst door de bank.

Stap 6: Levering van een leningsovereenkomst van de Bank aan het MKB.

Stap 7: Levering van het FGAR-garantiecertificaat aan de Bank.Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About